HİZMETLERİMİZFaliyet Alanlarımız

Atık Yönetim Danışmalığı

Atık: Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü maddedir.
 
Atık Yönetimi: Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Önerilen Atık Yönetim Piramidi: "Önleme > Azaltma > Tekrar Kullanım > Geri Dönüşüm > Enerji Geri Kazanımı > Bertaraf".
 
atık piramidi 
 
Atık Yönetim Piramidi üst basamaktan alt basamaklara doğru değerlendirilir. Yani ilk aşama atığın oluşmasının önlenmesi, eğer bu sağlanamıyorsa atığın Minimizasyonu, diğer bir deyişle atığın en aza indirilmesi amaçlanır.
 
Daha sonra atığın tekrar kullanımı. Eğer bu da mümkün olmuyorsa önce geri dönüşüm ve sonra enerji geri kazanımı amaçlanır. Bu uygulanan yöntemlerden sonra elimizde kalan atığa ya da bu yöntemleri uygulayamadığımız atığa yapılacak en son işlem bertaraftır (Düzenli Depolama, yakma gibi).
 
ATIK YÖNETİMİ NASIL YAPILMALIDIR 
 
Uygulanabilir ve verimli bir Atık Yönetimi için aşağıdaki adımların uygulanması gerekir.
 
1- Yetkili / Sorumlu Belirlemek : Atığa ait işlemlerin tek elden ve sorunsuzca yürütülebilmesi için ilk adım olarak bu konuda bir sorumlu belirlenmeli ve bu kişi tarafından yeterli sayıda personelden oluşan bir çevre birimi oluşturulmalıdır. Sorumlu tarafından atık toplamakla görevli personeller, atık geçici depolama alanı sorumlusu gibi diğer görev paylaşımları da yapılmalıdır.
 
2- Atığın Tanımlanması: Tesiste ortaya çıkan tüm atıklar ilk önce tanımlanmalı ve kaynakları belirlenmelidir. İlk olarak belediye tarafından alınan evsel nitelikli katı atıklar, ambalaj atıkları ve endüstriyel nitelikli atıklar (tehlikeli atıklar, atık yağlar, kontamine (herhangi bir tehlikeli atık/atık yağ bulaşmış) ambalaj atıkları belirlenmelidir. Bunların oluşum sıklığı ve miktarları tespit edilmelidir. Bu atıkların hangi mevzuata tabi olduğu, nasıl toplanması, taşınması, geçici depolanması gerektiği, maksimum depolama süresi gibi hususlar belirlenmelidir.
 
3. Kaynağında Ayrı Toplama: Tüm atıkların kaynağında ayrı toplanması için bu atıkların oluştuğu yerlere yeterli büyüklükte ve sayıda atığın türüne ve niteliğine uygun konteynerlar konmalıdır. Tehlikeli atıklar için kapalı konteynerlar kullanılmalıdır. Her bir konteyner üzerine, içerisine atılacak atığın türünü belirten bilgi ve uyarı etiketleri yazılmalıdır. Eğer mümkünse farklı atıklar için farklı renklerde konteynerlar da kullanılabilir. Bu şekilde bir uyulama atıkların kaynağına ayrı toplanmasındaki başarıyı yükseltecektir
 
Atık Yönetim Planı Hazırlanması
 
Atık Yönetim Yönetmeliğine göre tehlikeli atık (atık, yağ, pil-akü dahil) üreten tesislerin 3 yıllık Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlayarak ilgili Valilikten (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onay alması gerekmektedir.
 
İşletmeler faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan atıkları yönetmeliklerin ön gördüğü şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilmiş kuruluşlara vermekle, verdikleri atıklara ait doldurulan ulusal atık taşıma formlarını bulundukları ilin İl Çevre Müdürlüğü'ne bildirmekle ve her yılın sonunda firma şifreleri ile bu formları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sitesine kaydetmekle yükümlüdürler.