HİZMETLERİMİZFaliyet Alanlarımız

Çevre izin Lisans-Çevre Görevlisi

Çevre Danışmanlık Hizmetleri
 
T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğe göre, 10.04.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 listesindeki (çevreye kirletici etkisi yüksek olan) işletmeler; çevre yönetim birimi kurmak ya da çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti almak zorundadırlar.
 
Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tabi kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listelerinde tanımlanmıştır.
 
İlgili yönetmelikler kapsamında firmamız işletmenizi çevreye kirletici etkisine bakarak Ek-1 ya da Ek-2 listesinde olup olmadığınızı değerlendirmekte; bu listelerde yer almamanız durumunda Kapsam Dışı Yazısı alınmakta, listede yer almanız durumunda ise firmamız tarafından verilen çevre danışmanlık hizmeti kapsamında; firmanızın Ek-1 ya da Ek-2 de olması durumuna göre yönetmeliklerde belirlenen süreler çerçevesinde, çevre görevlilerimizi tesislerinizde görevlendirilmektedir.

Çevre Görevlilerimiz tesislerinizde ;

•    Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle,
•    Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,
•    Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamakla,
•    Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde             bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla,
•    Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle,
•    Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme                çalışmalarını yürütmekle,
•   İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmekle,
•    Bakanlık veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında;
•    Tesis veya faaliyette hazır bulunmakla,
•    İstenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,
•    Öğrendiği ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla yükümlüdür